Dags att ingripa mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar i Finland och har utvecklats till ett stort samhälleligt problem och det vore absolut nödvändigt med större satsningar på förebyggande åtgärder, speciellt bland barn och unga. Medborgarinitiativet om terapigarantin är också ett steg i rätt riktning.

Vid utgången av 2018 var det nästan 25 000 människor i åldern 16-34 som fick sjukpension eller rehabiliteringsstöd i Finland. Av de här beror över hälften på psykisk ohälsa, en markant ökning jämfört med 1990 då motsvarande siffra var ungefär trettio procent. Endast ett fåtal av dessa lyckas återgå till arbetslivet, och de som lyckats gör det till står del tack vare riktade stödåtgärder, specialsjukvård och psykoterapi. Mera resurser för mentalvården innebär att ännu fler människor kan återgå till arbetslivet och få ett friskare liv.

Tidiga insatser behövs

Andelen elever som behöver stöd ökar, liksom familjer som är i behov av någon form av hjälp för att klara vardagen. Elevvården borde ha tillräckliga resurser för att arbeta förebyggande, och inte som nu när det i stor utsträckning handlar om att försöka korrigera problem. Det behövs mera vuxna i skolan, allt från skolpsykologer, skolkuratorer och även fler skolcoacher. Utsatta barnfamiljer måste få stöd och hjälp för att göra deras barns skogång och vardag så trygg som möjligt. Tidiga insatser kan förhindra psykisk ohälsa senare i livet.

Medborgarinitiativet om terapigarantin samlade tillräckligt med underskrifter och ska behandlas i riksdagen. Enligt intitiativet borde man bland annat garantera att patientens vårdbehov utvärderas inom tre dagar efter att patienten tagit kontakt med en hälsocentral. Om patienten anses vara i behov av psykoterapi eller annan psykosocial behandling ska detta ordnas inom fyra veckor efter att vårdbehovet konstaterats. Vi får hoppas att riksdagen omfattar initativets målsättningar.

Problemen går att motverka

Jag känner en stark oro för hur psykiska problem kan komma att öka bland barn och föräldrar till följd av coronapandemin. Men jag är övertygad om att det går att förhindra en stor del av problemen med den rätta politiska viljan, kloka beslut och tillräckliga resurser. Lyckas vi är belöningen en ekonomisk vinst för vårt samhälle och ett bättre liv för de som slipper bli sjuka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *